در این مقاله به مفاهیم اولیه استارت آپ و مدل های کسب و کار پرداخته میشود.

ماهنامه ی بسامد ، یک نشریه خصوصی با مضامین فرهنگی اجتماعی ست که در تیراژ 500 هزار نسخه چاپ میشود.طی توافق صورت گرفته کلیک هوشمند به صورت دائمی در این نشریه 2 صفحه تخصصی جهت پرداختن به مفاهیم استارت آپ و ایده پروری می پردازد.این ماهنامه در اول هر ماه منتشر میشود.

ماهنامه بسامد