در این گفتگو مقرر شد پروژه هایی که می توانند در سطح استان در راستای اهداف دولت الکترونیک قابل پیاده سازی هستند به صورت مکتوب جهت بررسی ارسال شوند تا پس از کسب تایید از مدیریت محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان ، خدمت وزارت مجترم ارتباطات ارائه شوند.