در این هم اندیشی که با حضور نماینده کلیک هوشمند برگذار شد ، راه حل هایی خلاقانه جهت انجام پروسه خرید و تمدید بیمه های مختلف در بستر اینترنت ارائه شد و طی توافقات صورت گرفته مقرر شد این طرح به صورت مکتوب از طرف انجمن نظام صنفی رایانه ای استان گیلان به بیمه آسیا کل ارائه گردد.